Το 21o Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, πάντα ανοιχτό και εγκάρδιο προς όλους, σας καλωσορίζει στον διαδικτυακό του τόπο. Χτισμένο σε περίοπτη θέση, με πανοραμική θέα, σε ιστορικό τόπο και σε περιοχή με έντονη την ιστορική μνήμη, επιθυμεί να το γνωρίσετε, να μάθετε την ιστορία του, τη διαδρομή του μέσα στο χρόνο, να περιηγηθείτε στους χώρους του. Ακόμα να πληροφορηθείτε για τη λειτουργία του, τις προσπάθειες για τη συνεχή και ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου και του έργου του στην περιοχή, για τις δραστηριότητες και το έργο των Εκπαιδευτικών και των Μαθητών του, να ακούσετε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους.

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ     

     Τον Σεπτέμβρη του 1945, στα «Μέσα χωριά» της επαρχίας Βιάννου και στα δυτικά χωριά της επαρχίας Ιεράπετρας, από τον Βαχό μέχρι το Μύρτος, διαπράχτηκε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα των Ναζί στην Ελλάδα. Το μαρτυρούν οι 461 νεκροί, τα καμένα σπίτια, οι αφηγήσεις όσων γερόντων έζησαν τα γεγονότα. Τον τόπο αυτό επισκεφτήκαμε κι εμείς για να μάθουν τα παιδιά την ιστορία του τόπου τους και να αποδώσουμε φόρο τιμής στους μάρτυρες της ελευθερίας.

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ

...λίγες ημέρες πριν την "3η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού"  

ΚΑΙ 

επειδή είμαστε συνειδητοποιημένα παιδάκια και αγαπάμε το περιβάλλον!


Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Σύμφωνα με την αριθ. 2/46354/0026/20-7-2012 Υ.Α.)

-Αίτηση κηδεμόνα, με τα στοιχεία του (Δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα, ΙΒΑΝ, Δ.Ο.Υ. κτλ) στους έγγαμους γίνεται από τον πατέρα.
-Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας – Προϊσταμένου/νης της Σχολικής Μονάδας περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτος που έληξε.
Για τα παιδιά που φέτος φοιτούν στην Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου συμπληρωματικά απαιτείται:
- Βεβαίωση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης κατά το σχολικό έτος που έληξε.
Οι βεβαιώσεις είναι μοναδικές και δεν επανεκδίδονται σε καμία περίπτωση, όπως ορίζει το ΦΕΚ.

-Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου φορολογικού έτους 2015)
- Βεβαίωση καταβολής οικογενειακών επιδομάτων (A21) σε περίπτωση που τα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά υπερβαίνουν τις 3.000 €.
-Πρωτότυπο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου (πρόσφατο).
-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο έτος.
-Φ/αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιάριου τραπεζικού λογαριασμού (για την επιβεβαίωση του ΙΒΑΝ)
-Για τη περίπτωση των διαζευγμένων ή σε διάσταση επίσημο έγγραφο θεωρημένο (απόφαση δικαστηρίου, αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή, επιμέλειας τέκνων κτλ) για το χρονικό διάστημα που αιτούνται το επίδομα. Αν δεν αποδεικνύεται στα έγγραφα που προσκομίζουν ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών, Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα.
-Για τη περίπτωση δικαιούχων υπηκόων κρατών μελών Ε.Ε. εκτός των παραπάνω: διαβατήριο του δικαιούχου και των παιδιών που αιτούνται το επίδομα, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που φέρει τη σφραγίδα της Χάγης μεταφρασμένο από πιστοποιημένο δικηγόρο, καθώς και πιστοποιητικό γέννησης των παιδιών.

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016
21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(Πράξη Συλλόγου Διδασκόντων 12/21-6-2016)

 • Τι είναι ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Σχολείου.
Με τον όρο «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Σχολείου» εννοούμε τους κοινά αποδεκτούς κανόνες λειτουργίας που ορίζουν το πλαίσιο δημιουργίας προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία του Σχολείου ως «Κοινότητας αγωγής»:
 1. Προβλέπονται από τους νόμους του Κράτους για την Εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων Σχολείων.
 2. Υπαγορεύονται από τις παιδαγωγικές αρχές, τις ιδιαίτερες συνθήκες του Σχολείου και των τοπικών κοινωνιών από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές και τις κατά καιρούς αποφάσεις των αρμοδίων Συλλογικών οργάνων
 3. Συμβάλλουν στην επίτευξη των πάγιων παιδαγωγικών και κοινωνικών στόχων της σχολικής αγωγής και εκπαίδευσης: την πρόοδο και κοινωνικοποίηση των μαθητών και την υιοθέτηση πανανθρώπινων αξιών (δημοκρατική συνείδηση, αλληλεγγύη, συνεργασία, αμοιβαίος σεβασμός, αλληλοκατανόηση, αποδοχή της ιδιαιτερότητας του άλλου, τήρηση των συμφωνημένων κανόνων, περιβαλλοντική προστασία, προστασία της υγείας κ. ά.).
 4. Αναδεικνύουν και προβάλλουν το έργο του Σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία.

 • Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.
  1. Αρμόδια για την σύνταξη Σχεδίου και τελικού κειμένου του Κανονισμού ή τροποποίησης αυτού είναι η ορισμένη από το Σύλλογο Διδασκόντων Επιτροπή Εκπαιδευτικών. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψιν, εκτός από τις διατάξεις του Νόμου και τις σχετικές εγκυκλίους των οργάνων Διοίκησης, τις ειλημμένες αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και των Εκπαιδευτικών του Σχολείου και τυχόν προτάσεις των Γονέων που εκφράζονται επίσημα μέσω του Συλλογικού τους φορέα καθώς και προτάσεις της Μαθητικής Κοινότητας.
  2. Το τελικό κείμενο ή οι αναγκαίες κατά καιρούς τροποποιήσεις εγκρίνονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Υποβάλλεται αρμοδίως για ενημέρωση στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στη Σχολική Σύμβουλο. Κοινοποιείται στον Σύλλογο Γονέων και αναρτάται στον ιστότοπο (blog) του Σχολείου.
  3. Η ακριβής τήρηση του Κανονισμού αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Δ/νσης του Σχολείου και των Εκπαιδευτικών, καθώς και όλων των μελών της Σχολικής Κοινότητας (Γονέων, μαθητών) ανεξαίρετα.

 1. ΜΑΘΗΤΕΣ
  1. Φοίτηση μαθητών
α) Η φοίτηση των μαθητών σύμφωνα με το Νόμο είναι υποχρεωτική. Η παρεμπόδιση μαθητή για φοίτηση στο Σχολείο ή η στέρηση αυτής διώκεται ποινικά.
β) Για την τακτική φοίτηση των μαθητών είναι υπεύθυνοι οι Γονείς ή οι Κηδεμόνες τους. Με την ελλιπή φοίτηση ή τις χωρίς σοβαρό λόγο απουσίες των μαθητών αναστέλλεται η πρόοδό τους και δυσχεραίνεται το σχολικό έργο. Το Σχολείο είναι υποχρεωμένο σε τέτοιες περιπτώσεις να ελέγχει την αιτία της μη τακτικής φοίτησης, με τον ενδεδειγμένο και νόμιμο τρόπο.

ΙΙ. Οι μαθητές γνωρίζουν ότι:
 • Προσέρχονται έγκαιρα στο Σχολείο και παρατάσσονται στην πρωινή συγκέντρωση – προσευχή (08.10) σύμφωνα με τις υποδείξεις του Σχολείου. Οφείλουν να συμμετέχουν με σεβασμό στην προσευχή. Οι αλλόδοξοι μαθητές παρευρίσκονται, σεβόμενοι τη θρησκευτική συνείδηση των υπολοίπων, ανεξάρτητα της μη συμμετοχής τους στην προσευχή. Οι είσοδοι του Σχολείου κλείνουν 10 λεπτά μετά την πρωινή συγκέντρωση (08.20).
 • Περιμένουν τη λήξη της προσευχής στον καθορισμένο τόπο μέσα στο προαύλιο, εφόσον για οποιοδήποτε λόγο καθυστερούν να προσέλθουν.
 • Ακούν προσεκτικά τις πρωινές ανακοινώσεις του Σχολείου για τα διάφορα θέματα
 • Μεταβαίνουν μετά τη λήξη της συγκέντρωσης στις αίθουσές τους με την καθορισμένη σειρά, με τάξη και ηρεμία μαζί με τους Δασκάλους τους και ετοιμάζονται για το μάθημά τους χωρίς να ενοχλούν και να περιφέρονται.
 • Αποδίδουν τον πρέποντα σεβασμό και τιμή προς τους Εκπαιδευτικούς του Σχολείου, στους συμμαθητές τους και τους εργαζόμενους μέσα και έξω από την τάξη ή το Σχολείο. Οι απρεπείς χαρακτηρισμοί και χειρονομίες, οι βίαιες κινήσεις (κλωτσιές, χτυπήματα, φτυσίματα) οι ύβρεις και οι χυδαιολογίες, οι απαξιωτικές εκφράσεις δεν ταιριάζουν με την ιδιότητα του μαθητή˙ προσβάλλουν τον ίδιο και την οικογένειά του και δημιουργούν ανεπιθύμητες εντάσεις στις σχέσεις του με τους Εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές του. Σε κάθε περίπτωση τέτοιας συμπεριφοράς το θέμα τίθεται στο Σύλλογο Διδασκόντων για συζήτηση και λήψη μέτρων, ενημερώνεται η Σχολική Σύμβουλος και καλείται άμεσα ο γονέας για ενημέρωση και συνεργασία.
 • Δεν παρενοχλούν κατά την ώρα του μαθήματος τον Εκπαιδευτικό ή τους συμμαθητές τους με κανέναν τρόπο και για κανένα λόγο. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ανέχεται την απαράδεκτη συμπεριφορά οποιουδήποτε και να παρεμποδίζεται η πρόοδος στη μάθηση και η ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας.
 • Τηρούν τα σχολικά εγχειρίδια (διδακτικά βιβλία) - τα οποία χορηγούνται με δαπάνες του Κράτους - και τα λοιπά ατομικά σχολικά είδη, τα οποία προμηθεύονται με δαπάνη των γονέων, σε άριστη κατάσταση. Κάθε φθορά ή απώλεια βαρύνει αποκλειστικά το μαθητή και δεν αντικαθίσταται το είδος από το Σχολείο, διότι δεν υπάρχει κανένα πλεόνασμα. Επίσης για λόγους οικονομίας δεν επιτρέπεται η άσκοπη χρήση των μαρκαδόρων για πίνακα, του χαρτιού για φωτοτυπικό και άλλων αναλώσιμων σχολικών ειδών αίθουσας από μαθητές, παρά μόνο για τις ανάγκες της διδασκαλίας, παρουσία των Εκπαιδευτικών.
 • Χρησιμοποιούν κάθε εποπτικό, αθλητικό ή μουσικό υλικό, που είναι αναγκαίο για την διδασκαλία, μόνο με παρουσία Εκπαιδευτικού ή με άδειά του εκτός μαθήματος.
 • Δε φεύγουν από την αίθουσα χωρίς την άδεια του Εκπαιδευτικού όταν χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα. Το διάλειμμα είναι ώρα ξεκούρασης και χαλάρωσης. Ωστόσο, το χτύπημα του κουδουνιού είναι προειδοποιητικό του διαλείμματος. Ο Εκπαιδευτικός είναι αυτός που δίνει την άδεια για έξοδο από την αίθουσα.
 • Δεν μένουν στην αίθουσα εκτός, αν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν. Δεν τρώνε και δεν πίνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή του διαλείμματος μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Για την ατομική τους ανάγκη (τουαλέτα) τηρούν ό,τι έχουν συνεννοηθεί με τον Δάσκαλό τους. Σε περίπτωση αδιαθεσίας ή άλλου προβλήματος υγείας ενημερώνουν αμέσως τον Εκπαιδευτικό για βοήθεια και επικοινωνία με το σπίτι.
 • Για λόγους οικονομίας, με ευθύνη του Εκπαιδευτικού του Τμήματος ή του ορισμένου μαθητή (επιμελητή), κατά την ώρα μη λειτουργίας της αίθουσας σβήνουν όλα τα φώτα και ανοίγουν τα παράθυρα, όσο χρειάζεται και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, για αερισμό.
 • Δεν εισέρχονται σε άλλα τμήματα, έστω και αν η πόρτα ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά για αερισμό. Η χρήση ή η αφαίρεση αντικειμένων (χρημάτων, τροφίμων ή άλλων ειδών) από τους συμμαθητές είναι σοβαρό παράπτωμα και θα τιμωρείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
 • Πράξεις βίας, επικίνδυνα παιχνίδια, κινήσεις πολεμικών τεχνών που μπορούν να βάλουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την ασφάλεια των μαθητών και προκαλούν φόβο, δεν επιτρέπονται. Παιχνίδια με επικίνδυνα αντικείμενα (τάπες αλουμινίου, μεταλλικά αντικείμενα, παγούρια), επιβλαβή χημικά υλικά (σπρέι κ.ά), υλικά που προκαλούν φόβο (μάσκες, ψεύτικα όπλα κ. ά.), που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή άλλα προβλήματα δεν επιτρέπονται. Τα επικίνδυνα αντικείμενα θα αφαιρούνται αμέσως από τους κατόχους τους και θα καταστρέφονται. Η ρίψη αντικειμένων και άχρηστων υλικών (μπουκαλιών, κουτιών, χαρτιών) ή τροφών στις τουαλέτες του Σχολείου (λεκάνες, νιπτήρες) καθώς και στις γειτονικές ιδιοκτησίες και μάλιστα με προσβλητικό τρόπο προς τους γείτονες (οι οποίοι διαμαρτύρονται δίκαια) απαγορεύεται αυστηρά. Οι παραβάτες μαθητές είναι υποχρεωμένοι να αποκαθιστούν το αποτέλεσμα της πράξης τους.
 • Διατηρούν κάθε χώρο του Σχολείου καθαρό, συμβάλλοντας στην ευπρεπή εμφάνισή του. Γράψιμο στους τοίχους της αυλής, στο εσωτερικό των αιθουσών αλλά και στα θρανία και τα έπιπλα του Σχολείου και μάλιστα με φράσεις χυδαίες, υβριστικά και άλλα συνθήματα απαγορεύεται αυστηρά˙ εκτός του ότι υποβαθμίζουν την αισθητική του σχολικού χώρου και καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία, απαξιώνουν πρόσωπα και θεσμούς και αναδεικνύουν τις συνήθειες απολίτιστων προσώπων, χωρίς όρια και συνείδηση. Οι μεγαλύτεροι μαθητές θα πρέπει με το σωστό τρόπο να νουθετούν τους μικρότερους και να δίνουν το καλό παράδειγμα.
 • Τηρούν τους ιδιαίτερους κανόνες κάθε Τμήματος, που συνήθως είναι γραμμένοι και αναρτημένοι μέσα στις αίθουσες και έχουν αποφασιστεί από κοινού με τους Εκπαιδευτικούς.
 • Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το Νόμο. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το Σχολείο όποτε υπάρχει ανάγκη και το Σχολείο ενημερώνει τους γονείς για τα θέματα των παιδιών τους. Σε διαφορετική περίπτωση το Σχολείο κρατά τα κινητά των μαθητών και τα παραδίδει μόνο στους Κηδεμόνες. Επίσης, κάθε είδους ηλεκτρονική συσκευή που διαθέτει πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας και ήχου, αμφίβολης ποιότητας παιχνίδια και οτιδήποτε μπορεί να αποσπά την προσοχή των παιδιών από τα μαθήματά τους, δεν θα κυκλοφορεί μέσα στο Σχολείο. Όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση στα εποπτικά μέσα και στα μέσα Πληροφορικής υπό την επίβλεψη των Δασκάλων τους στα πλαίσια της διδασκαλίας και αρκούνται σ’ αυτά.
 • Στο Κυλικείο τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας. Οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων όμως δίνουν τη θέση τους στους μικρότερους, τους βοηθούν όταν δυσκολεύονται και τους παραδειγματίζουν με τη στάση τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι μαθητές παρατάσσονται στο Κυλικείο πολιτισμένα σε έναν στίχο (σειρά), περιμένουν υπομονετικά να εξυπηρετηθούν και υπακούν στις παρατηρήσεις του επιτηρητή Εκπ/κού, χωρίς αντιρρήσεις. Οφείλουν, επίσης, σεβασμό και ευγένεια προς τους υπεύθυνους του Κυλικείου.
 • Οι τουαλέτες είναι κοινόχρηστος χώρος, με ιδιαίτερη σημασία για την καθημερινότητα και την υγεία μας. Όλοι ξέρουμε πως το πόσο καθαρός είναι ένας χώρος (σπίτι, σχολείο) φαίνεται από τις τουαλέτες, που είναι ο καθρέπτης του πολιτισμού μας. Κανείς μαθητής δεν εισέρχεται στα διαμερίσματα των τουαλετών εάν δεν είναι σίγουρος ότι είναι κενά. Τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής που μαθαίνουμε στο Σχολείο και κυρίως στο σπίτι. Όποιος μαθητής δυσκολεύεται σε κάτι, μπορεί να ζητήσει βοήθεια μόνο από το Δάσκαλο ή τη Δασκάλα του και από κανέναν άλλον. Τα κοινόχρηστα υλικά υγιεινής (χαρτί υγείας, σαπούνι, νερό), που υπάρχουν πάντα στις τουαλέτες, είναι πολύτιμα και πρέπει να τα καταναλώνουμε χωρίς σπατάλη. Οι μαθητές που τα σπαταλούν άσκοπα θα τα αντικαθιστούν. Το Σχολείο αλλά και η οικογένεια είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τους μαθητές και να συνετίζουμε τους παραβάτες. Σεβόμαστε το πρόσωπο και τον κόπο της Εργολάβου Καθαρισμού (Καθαρίστριας) και δεν την επιβαρύνουμε με τα αποτελέσματα της αδιαφορίας, της απάθειας και των κακών μας συνηθειών. Οι εφημερεύοντες Εκπαιδευτικοί ελέγχουν την τήρηση των παραπάνω.
 • Όταν εφαρμόζονται Σχέδια έκτακτης ανάγκης (ασκήσεις σεισμού, φυσικών καταστροφών), τηρούνται με σχολαστικότητα όσα προβλέπονται, χωρίς καμιά αντίρρηση και επιπόλαιες ενέργειες. Οι ασκήσεις είναι αναγκαίες και συμμετέχουν όλοι υποχρεωτικά σ’ αυτές. Η γνώση και πιστή εφαρμογή των Σχεδίων από Εκπαιδευτικούς και μαθητές είναι σωτήρια όταν υπάρχει φαινόμενο.
 • Αποχωρούν από το Σχολείο την καθορισμένη ώρα από την μικρή είσοδο (κεντρική) του Σχολείου με ηρεμία - για την ασφάλειά τους - και ιδιαίτερη προσοχή μέχρι να φτάσουν στο σπίτι τους. Εφαρμόζουν πάντοτε τις οδηγίες του Σχολείου και της Σχολικής Τροχονόμου και αναφέρουν στους επιτηρητές της αποχώρησης Εκπαιδευτικούς κάθε θέμα που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ασφαλή αποχώρησή τους. Επίσης, αναφέρουν κάθε πρόβλημα ή δυσκολία που παρουσιάστηκε στους ασυνόδευτους μαθητές κατά τη διαδρομή προς το σπίτι τους. Μαθητές, των οποίων οι γονείς - που τους παραλαμβάνουν σύμφωνα με δήλωσή τους - καθυστερούν, παραμένουν στον προθάλαμο του Σχολείου, με ευθύνη των Γονέων, οι οποίοι πρέπει να ενημερώνουν για την καθυστέρηση.
 • Οι μεταφερόμενοι μαθητές παρατάσσονται σε δύο στίχους (σειρές) ανάλογα με τον τόπο προορισμού στην μεγάλη έξοδο του Σχολείου (συρόμενη αυλόπορτα) και περιμένουν με υπομονή την επιβίβασή τους στο μέσο μεταφοράς. Τηρούν τις οδηγίες του Σχολείου, των εφημερευόντων Εκπαιδευτικών και της Σχολικής Τροχονόμου. Προηγούνται πάντα οι μαθητές των μικρών τάξεων κατά σειράν ή ανάλογα με τον τόπο αποβίβασης για διευκόλυνση και ασφάλεια. Μέσα στο λεωφορείο οι μαθητές δεν μετακινούνται, δεν αλλάζουν θέσεις, υπακούουν στον οδηγό του οχήματος, απευθύνονται σ’ αυτόν με σεβασμό, σέβονται την ξένη περιουσία και επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται με τάξη και ευπρέπεια που αρμόζει σε μαθητές. Κάθε αποδεδειγμένη ζημιά στο μέσο μεταφοράς θα βαρύνει τον γονέα του μαθητή που την προκάλεσε. Το Σχολείο έχει δικαίωμα να αποκλείσει προσωρινά τη μεταφορά μαθητή ο οποίος με τις πράξεις και τη συμπεριφορά του δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά του και των άλλων και με τη στάση του εκθέτει τον εαυτό του, την οικογένειά του και το Σχολείο. Μαθητές των οποίων η κατοικία είναι σε απόσταση μικρότερη των 1200 μ. από τον τόπο κατοικίας δεν δικαιούνται μεταφοράς. Η διευκόλυνσή τους γίνεται μόνο εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα και χωρίς καμιά πίεση προς τον μεταφορέα ή το Σχολείο.
 • Είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν τις προφορικές ή γραπτές ενημερώσεις του Σχολείου ή των Δασκάλων τους προς τους Γονείς χωρίς καθυστέρηση, για την καλύτερη επικοινωνία Σχολείου – σπιτιού.
 • Συμμετέχουν με προθυμία σε όλες τις εκδηλώσεις και δράσεις του Σχολείου ή του Τμήματος, που προγραμματίζονται για την βελτίωση του μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου τους. Εργάζονται για την εκπλήρωση του στόχου ή της δράσης συλλογικά και με αίσθημα της ευθύνης του ρόλου που τους ανατίθεται κάθε φορά. Η αδικαιολόγητη άρνηση της συμμετοχής δημιουργεί κακό προηγούμενο και προβλήματα στις σχέσεις των μελών της ομάδας. Στις σχολικές εορτές (εθνικές, θρησκευτικές κ.ά.) και στις λοιπές εορταστικές ή επετειακές εκδηλώσεις συμμετέχουν υποχρεωτικά και αποδεικνύουν το ενδιαφέρον τους με την παρουσία τους προς τους συμμαθητές τους που τις οργανώνουν. Δικαιολογημένα απουσιάζουν μόνο οι νόμιμα απαλλαγμένοι μαθητές. Οι γιορτές δεν είναι μια τυπική ή συνηθισμένη διαδικασία˙ είναι ανοιχτές στο κοινό, αποτελούν γεγονός για την τοπική κοινωνία και συνεισφέρουν διδακτικά στην αγωγή των παιδιών και στην ευαισθητοποίησή τους για σημαντικά ζητήματα. Η προβολή και η διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων των μαθητών και των επιτυχιών τους σε κάθε τομέα των δραστηριοτήτων τους αποτελεί υποχρέωση του Σχολείου. Οι μαθητές που εκπροσωπούν το Σχολείο σε δημόσιες επίσημες εμφανίσεις (παρελάσεις, αθλητικούς αγώνες, διαγωνισμούς, παρουσιάσεις σε ευρωπαϊκά ή άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα) πρέπει να αναγνωρίζουν τον τιμητικό ρόλο που τους ανατίθεται, να συμμετέχουν με ζήλο και σοβαρότητα και να αποτελούν παράδειγμα για τους συμμαθητές τους.
 • Η συμμετοχή των μαθητών στις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες εκτός Σχολείου είναι προαιρετική και γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των Γονέων και δαπάνη τους, που δηλώνεται εγγράφως στο Σχολείο. Η συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες αυτές, ωστόσο, είναι επιβεβλημένη. Σε περίπτωση γνωστοποιημένης οικονομικής δυσχέρειας το Σχολείο τακτοποιεί το ζήτημα υπό απόλυτη εχεμύθεια. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος μαθητή ο γονέας ενημερώνει το Σχολείο και του επιστρέφεται το ποσόν συμμετοχής, εφ’ όσον έχει καλυφθεί το συνολικό κόστος. Η εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιείται εφ’ όσον συμμετέχει το 75% των μαθητών. Οι μη συμμετέχοντες μαθητές δεν προσέρχονται στο Σχολείο την ημέρα ή τις ώρες που πραγματοποιείται η δράση.
 • Οι μαθητές που συμμετέχουν σε απογευματινές δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων και απασχολούνται σε αίθουσες διδασκαλίας φροντίζουν ώστε τα κάθε είδους υλικά της αίθουσας να είναι στη θέση τους. Κανείς δεν θα αφαιρεί ή θα καταστρέφει οτιδήποτε. Εκτός από το υπεύθυνο Μέλος του Συλλόγου και οι μαθητές έχουν ευθύνη να διατηρηθεί η αίθουσα όπως παραλήφθηκε. Διαφορετικά, το Σχολείο έχει δικαίωμα να ματαιώσει τη δραστηριότητα.
 • Η γενική εμφάνιση, ως προς την ατομική καθαριότητα και την ενδυμασία του μαθητή, πρέπει να είναι ανάλογη προς την ιδιότητά του και αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση των γονέων. Το Σχολείο ενημερώνει τους μαθητές και συζητά μαζί τους για τη σημασία της αξιοπρεπούς εμφάνισης των προσώπων σε κάθε δημόσιο χώρο. Το Σχολείο είναι υποχρεωμένο να επισημαίνει εξεζητημένες επιλογές ενδυμασίας και «στυλ», που προκαλούν, σκανδαλίζουν και σχολιάζονται και τελικά δεν εξυπηρετούν κανέναν σκοπό στο Σχολείο, γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγονται για ευνόητους λόγους.

2. ΓΟΝΕΙΣ

Οι Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών πρέπει να γνωρίζουν ότι:
 • Το Σχολείο είναι Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και δεν λειτουργεί με κριτήρια του ιδιωτικού τομέα και της αγοράς. Η λειτουργία του καθορίζεται από τους Νόμους του Κράτους και τις κατά καιρούς αποφάσεις της Πολιτείας, τους οποίους το Σχολείο, οι Εκπαιδευτικοί (οι οποίοι έχουν δώσει και τον νενομισμένο όρκο) και όλοι οι παράγοντες της Σχολικής Κοινότητας υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα. Έχει την αναφορά του στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα θέματα Διοίκησης και στην Σχολική Σύμβουλο 5ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για παιδαγωγικά, διδακτικά, επιμορφωτικά και λοιπά σχολικά θέματα. Εσωτερικά οργανωτικά θέματα, θέματα σχολικής ζωής και δράσεων για την καλύτερη λειτουργία του Σχολείου αντιμετωπίζονται με αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων. Για τα τυχόν προβλήματα που είναι δυνατόν, κατά καιρούς, να αντιμετωπίζει το Σχολείο λόγω διαφόρων συνθηκών και συγκυριών (κτιριακό, έλλειψη προσωπικού), ενημερώνονται άμεσα υπηρεσιακώς οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, οι οποίοι έχουν και την τελική ευθύνη της τακτοποίησης και αποκατάστασης. Το Σχολείο δεν έχει διαθέσιμους πόρους για παρεμβάσεις κτιριακού επιπέδου ή πρόσληψης προσωπικού. Αρμόδιος για τα κτιριακά και λοιπά τεχνικά ζητήματα είναι ο Δήμος Ηρακλείου, για τα ζητήματα προσωπικού η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και για τα οικονομικά ζητήματα η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου. Το Σχολείο αποτελεί μαζί με το 12ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου την 20ή Σχολική Κοινότητα Δήμου Ηρακλείου. Το Σχολείο εκπροσωπείται νόμιμα σε κάθε περίπτωση από τον Δ/ντή - Δ/ντριά του ή τον Υποδ/ντή – Υποδιευθύντριά του.
 • Απευθύνονται στους Εκπαιδευτικούς του Σχολείου με ευγένεια, σεβόμενοι το ρόλο και το έργο που τους αναθέτει η Πολιτεία για την αγωγή και τη μόρφωση των παιδιών τους. Οι Εκπαιδευτικοί μας είναι κρατικοί λειτουργοί, ασκούν το εκπαιδευτικό έργο σύμφωνα με τους Νόμους του Κράτους και την παιδαγωγική τους συνείδηση, έχουν επιστημονική κατάρτιση, την οποία συνεχώς αναβαθμίζουν, είτε με πρωτοβουλία της Πολιτείας, είτε με δική τους προσπάθεια και προσφέρουν τις θεσμοθετημένες υπηρεσίες τους προς όλους τους μαθητές αδιακρίτως, χωρίς κανενός είδους προκατάληψη.
 • Συζητούν για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί με τους αρμόδιους Εκπαιδευτικούς - οι οποίοι είναι πάντοτε πρόθυμοι να συνεισφέρουν στην αντιμετώπισή του με γνώση και επιστημοσύνη - και όχι με αναρμόδια, για σχολικά ζητήματα, πρόσωπα (Σχολική Τροχονόμο, Καθαρίστρια, μισθώτρια Κυλικείου). Δεν προβαίνουν σε υποτιμητικές κρίσεις για Εκπαιδευτικούς ή μαθητές και δεν σχολιάζουν απόντα πρόσωπα μέσα στους χώρους του Σχολείου. Το Σχολείο δέχεται όλους του γονείς ως ισόκυρους συνομιλητές και είναι πρόθυμο να ακούσει τις απόψεις τους, να τους εξυπηρετήσει και να τους διευκολύνει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του.
 • Τις απόψεις, σκέψεις ή προτάσεις τους ή την όποια διαφωνία τους για γενικότερα θέματα Τμήματος ή σχολικής καθημερινότητας μπορούν να αναπτύσσουν ελεύθερα αλλά πολιτισμένα στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις ή τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις με τη Δ/νση του Σχολείου, τους Δασκάλους των Τμημάτων και τους Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων και φυσικά μέσω του συλλογικού τους οργάνου (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων). Λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τις παρατηρήσεις, επισημάνσεις και προτάσεις των Εκπαδευτικών, σχετικά με την πρόοδο, επίδοση και συμπεριφορά των μαθητών και παίρνουν τα προτεινόμενα και ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αναφύονται.
 • Δεν ζητούν από Εκπαιδευτικό να προσφέρει στα παιδιά τους εξωσχολική φροντιστηριακή διδασκαλία (ιδιαίτερα μαθήματα). Εκτός τους ότι αυτό απαγορεύεται ρητά από το Νόμο για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς είναι και αντίθετο προς το σκοπό της ίσης παροχής εκπαίδευσης και της προσφοράς ίσων ευκαιριών προς όλους τους μαθητές.
 • Είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στο Σχολείο όταν καλούνται από τη Δ/νση ή τους Εκπαιδευτικούς κατά τις ομαδικές ή ατομικές ενημερώσεις – συζητήσεις για την πρόοδο των μαθητών. Πρόγραμμα ατομικής ενημέρωσης και συνεργασίας βρίσκεται αναρτημένο στους τόπους ανακοινώσεων του Σχολείου.
 • Κατά την προσέλευσή τους στο Σχολείο χτυπούν το κουδούνι της εισόδου (εφ’ όσον υπάρχει) και περιμένουν υπομονετικά στην είσοδο. Το Σχολείο δεν διαθέτει θυρωρό. Οι γονείς δεν απαιτούν ούτε γίνονται φορτικοί με απρεπή συμπεριφορά και σχόλια προς τους ανθρώπους του Κυλικείου για την είσοδό τους στο Σχολείο.
 • Στην πρωινή προσέλευση των μαθητών οι γονείς παραδίδουν τα παιδιά τους και αποχωρούν˙ δεν εισέρχονται στο Σχολείο, δεν εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας για «τακτοποίηση» των πραγμάτων των παιδιών τους, δεν κυκλοφορούν στους χώρους του, ούτε παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση – προσευχή για ουσιαστικούς κοινωνικούς και παιδαγωγικούς λόγους. Ωστόσο, αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη (θέματα υγείας ή άλλοι σοβαροί λόγοι) θα πρέπει να αναφέρεται για συνεννόηση με το Σχολείο. Τα παιδιά πρέπει από την πρώτη μέρα να απεξαρτητοποιούνται από τη γονεϊκή παρουσία κατά τις ώρες παραμονής τους στο Σχολείο και να εντάσσονται απρόσκοπτα στο γενικό σχολικό περιβάλλον ισότιμα και ισόνομα προς κάθε συμμαθητή τους. Όλοι οι μαθητές, αδιακρίτως, βρίσκονται στο Σχολείο «σε καλά, έμπειρα και υπεύθυνα χέρια». Γενικά, κανένας ενήλικας υπό οποιανδήποτε ιδιότητα δεν εισέρχεται στο Σχολείο χωρίς άδεια ή προηγούμενη επικοινωνία. Έχουν τα τηλέφωνά τους πάντοτε ανοικτά και, για κάθε ενδεχόμενο, έχουν ορίσει συγγενικό πρόσωπο με γραπτή δήλωσή τους για να τους αντιπροσωπεύσει σε περίπτωση κωλύματός τους,.
 • Δεν παρεμποδίζουν με στάθμευση των αυτοκινήτων τους τη διέλευση άλλων οχημάτων ή των μέσων που μεταφέρουν μαθητές και συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των Εκπαιδευτικών που επιβλέπουν την προσέλευση των μαθητών ή της Σχολικής Τροχονόμου δείχνοντας την καλή τους διάθεση. Λίγα μέτρα από το Σχολείο υπάρχει ελεύθερος χώρος στάθμευσης για την εξυπηρέτηση όλων.
 • Δεν διαπληκτίζονται με άλλους γονείς ή μαθητές, ούτε προβαίνουν σε πράξεις ή λόγους απειλών, συστάσεων ή επιπλήξεων, προσπαθώντας να λύσουν τα θέματα που προκύπτουν μεταξύ των παιδιών. Αντίθετα, μπορούν να συζητούν το κάθε θέμα με το Σχολείο και να βρίσκονται πρόσφορες λύσεις, προς το κοινό συμφέρον, με καλή διάθεση, κατανόηση και πνεύμα εμπιστοσύνης. Κάθε βίαιη συμπεριφορά - μέσα και έξω από το Σχολείο - γονέα προς το παιδί του ή προς άλλο μαθητή είναι απαράδεκτη και το Σχολείο είναι υποχρεωμένο, σύμφωνα με το Νόμο, να καταγγέλλει τον παραβάτη στις Αρχές για τα περαιτέρω.
 • Το Σχολείο είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών του κατά την είσοδό τους σε αυτό. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει ασκηθεί ή ασκείται συστηματικά σωματική βία καταφεύγει αυτοδίκαια στις αρμόδιες δημόσιες αρχές για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προς όφελος της ψυχοσωματικής υγείας των μαθητών.
 • Ενημερώνονται μέσω του ιστότοπου (blog) του Σχολείου, των γραπτών ενημερώσεων και των ανακοινώσεων που αναρτώνται στην εξωτερική πινακίδα του Σχολείου για άμεσα θέματα και για τη γενικότερη οργάνωση και δράση του Σχολείου. Επίσης, παρέχουν στο Σχολείο κάθε πληροφορία που τους ζητείται για τα ατομικά στοιχεία των μαθητών ή για κάθε άλλο θέμα που άπτεται της αγωγής των μαθητών και για την καλύτερη αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων που παρουσιάζονται. Για κάθε αλλαγή στοιχείων κατοικίας ή επικοινωνίας (δ/νση, τηλέφωνα) ή οικογενειακής κατάστασης (διάσταση, διαζύγιο, μονογονεϊκή οικογένεια, γονική επιμέλεια, κηδεμονία) ενημερώνεται άμεσα το Σχολείο. Προσκομίζουν στο Σχολείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις εγγραφές και τη φοίτηση των μαθητών. Ενημερώνουν το Σχολείο για κάθε θέμα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζει το παιδί τους και για κάθε θέμα που άπτεται της ψυχοκοινωνικής κατάστασής του και θέτουν υπόψιν του Σχολείο κάθε διαγνωστικό έγγραφο, ώστε να έχει ο μαθητής άμεση και αποτελεσματική στήριξη. Αποστέλλουν στο Σχολείο τις Υπεύθυνες Δηλώσεις σχετικά με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και άλλων εκδηλώσεων μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες. Κάθε αμέλεια ή καθυστέρηση δυσχεραίνει την καλή οργάνωση των δραστηριοτήτων μας.
 • Σε περίπτωση μεγάλης οικονομικής δυσχέρειας ή δυσάρεστης οικογενειακής κατάστασης, κατά την οποία μπαίνει σε κίνδυνο η ψυχοσωματική υγεία του παιδιού και η στοιχειώδης διαβίωσή του, μπορούν να απευθύνονται στο Σχολείο. Το Σχολείο κινητοποιεί τους πρόσφορους μηχανισμούς για την άμεση παροχή βοήθειας για την ανακούφιση της δυσχέρειας. Η καλλιέργεια της αρχής της αλληλεγγύης είναι μια από τις πρώτιστες υποχρεώσεις μας. Ευνόητο είναι ότι τηρείται η εχεμύθεια και όλες οι ενέργειες γίνονται διακριτικά και αθόρυβα.
 • Γενικά, τηρούν με ιδιαίτερη προσοχή, ευαισθησία και συνέπεια τα θέματα που αναφέρθηκαν παραπάνω και συνεργάζονται με το Σχολείο έχοντας πάντα υπόψιν όχι μόνο το ατομικό αλλά και το κοινό συμφέρον.

Η τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, ως σημαντικού εργαλείου για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και τη συνεχή ποιοτική του αναβάθμιση, αποτελεί υποχρέωση Εκπαιδευτικών, Μαθητών και Γονέων. Θεωρείται βέβαιο ότι θα επιδείξουμε την απαιτούμενη ευαισθησία για την εφαρμογή του και ότι σύντομα θα απολαύσουμε τα αποτελέσματα της συνέπειάς μας.


ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΠΑΛ


Αγαπητοί γονείς και παιδιά,

Πρόσφατα λάβαμε ενημερωτική έκθεση της κοινότητας Doti, όπου ζει ο Purna Khaki, το αγοράκι που στηρίζουν οι μαθητές του Σχολείου μας ως Ανάδοχοι. Μαζί με τα νέα του παιδιού και την ζωγραφιά του, διαβάσαμε όλα τα τελευταία νέα που αφορούν το πώς οι Ομάδες Παιδιών βοηθούν τα παιδιά να ανακαλύπτουν και να καλλιεργούν τις δεξιότητές τους, να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και να ενδυναμώνονται. Ενημερωθήκαμε επίσης για τα διάφορα σεμινάρια που συνεχίζουν να οργανώνονται για τις γυναίκες, χάρη στην οποία αποκτούν εισόδημα και διεκδικούν θέσεις ηγεσίας στην κοινότητα. Ένα πολύ σημαντικό έργο είναι η κατασκευή 2 αιθουσών μαιευτηρίου σε κοινότητα κέντρου υγείας, όπου μητέρες και νεογέννητα έχουν για πρώτη φορά πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίας υγείας.

Η Γωνία της Κοινότητας • Σύμφωνα με μια έρευνα που εκπόνησε το Υπουργείο Υγείας, μόνο το 49,4% των παιδιών που γράφονται στην 1η Δημοτικού καταφέρνουν να φτάσουν στην όγδοη τάξη.

 • Στην κοινότητα λειτουργούν 20 Δημοτικά Σχολεία, με 1786 δασκάλους και 4697 μαθητές.
 • Μέχρι πρόσφατα οι γονείς δεν καταλάβαιναν πόσο σημαντική είναι η μόρφωση για τα παιδιά τους και έτσι τα κρατούσαν στο σπίτι να κάνουν δουλειές και να φροντίζουν τα μικρότερα αδέλφια τους. Και η ποιότητα όμως της παρεχόμενης εκπαίδευσης δεν ήταν καλή. Η παρουσία των δασκάλων δεν ήταν τακτική στα σχολεία, ούτε υπήρχε σχεδιασμός για βελτιώσεις στις σχολικές υποδομές.


Η ActionAid Nepal:

 • Πρόσφερε αθλητικό εξοπλισμό σε 5 σχολεία, όπου φοιτούν πάνω από 1000 παιδιά.

 • Δημιούργησε 5 επιτροπές διαχείρισης σχολείων σε 2 δημόσια Δημοτικά, 2 δημόσια Γυμνάσια και ένα δημόσιο Λύκειο.

 • Οργάνωσε 5 εκστρατείες ενημέρωσης για την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο.

 • Συγκρότησε 5 ομάδες παιδιών με 60 μέλη για τα οποία οργάνωσε σεμινάρια σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και τη σημασία της εκπαίδευσης στη ζωή τους.

 • Με όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις βελτιώθηκε σημαντικά το σχολικό περιβάλλον. Οι δάσκαλοι προσέρχονται πλέων τακτικά στο μάθημα, χρησιμοποιούν διδακτικές μεθόδους φιλικές στα παιδιά και οργανώνουν συχνά εξωσχολικές δημιουργικές δραστηριότητες.

 • Συνολικά 218 μαθητές (115 κορίτσια και 103 αγόρια) ανάμεσά τους και 78 παιδιά που είχαν διακόψει την φοίτηση τους, γράφτηκαν στο σχολείο.


 • Εδώ σημειώνουμε ότι, στην περιοχή Doti υπάρχουν πολλά βουνά, γιαυτό οι δρόμοι είναι δύσβατοι. Καθημερινά τα παιδιά αναγκάζονται να περπατάνε 4 με 5 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο σχολείο. Το σχολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 μαθήματα- τις πρώτες 3 ώρες κάνουν 3 μαθήματα από 45 λεπτά το καθένα, στη συνέχεια έχουν 1 ώρα διάλειμμα και μετά κάνουν άλλα 3 μαθήματα μέχρι να σχολάσουν. Στη διάρκεια του διαλείμματος μαζεύονται με τους φίλους, μοιράζουν το φαγητό τους και παίζουν παιχνίδια όπως κρυφτό και chungi (παραδοσιακό ομαδικό παιχνίδι).


Η ζωή στην κοινότητα

Οι ηλεκτρικοί φούρνοι και οι κουζίνες γκαζιού είναι πολυτέλεια για τους κατοίκους του Νεπάλ. Στο δυτικό τμήμα της χώρας οι γυναίκες, οι οποίες περνούν το σχεδόν όλη την ημέρα με τις δουλείες του νοικοκυριού, χρησιμοποιούν για το μαγείρεμα το παραδοσιακό φουρνάκι wodan,
που φτιάχνεται σε λάσπη και είναι φορητό.
Το wodan το έχουν οι περισσότερες οικογένειες στο Νεπάλ. Στην κοινότητα το φτιάχνουν με μέταλλο.

Άλλες δράσεις στην κοινότητα:

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας για τα ΠαιδιάΣεμινάριο ηγεσίας για τις γυναίκεςΕκπαιδευτικό σεμινάριο για την καλλιέργεια της τσουκνίδας
Σας θυμίζουμε ότι από τις εισφορές επωφελείται ΟΛΟΚΛΗΡΗ την κοινότητα στην οποία ζει το παιδί για το οποίο είμαστε Ανάδοχοι και όχι μόνο το ίδιο και η οικογένειά του.

Σας επισυνάπτουμε την τελευταία ζωγραφιά του Purna Khaki ο οποίος είναι τώρα 5 χρονών και το μήνυμα του προς εμάς.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πηγαίνετε στη σελίδα ACTIONAID.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΗ Σχολική μας Κοινότητα, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2016-17 αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της προς

α) Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου για την άμεση ανταπόκρισή του στην εξασφάλιση πόρων για την βαφή των εσωτερικών χώρων του κυρίως κτιρίου και την αξιοπρεπή του εμφάνιση για την υποδοχή των μαθητών μας.

β) Τον κ. Νικόλαο Αντωνάκο, ηλεκτρολόγο, πρ. Πρόεδρο Συλλόγου Γονέων για την πρόθυμη και ανιδιοτελή προσφορά του σε άμεσα ηλεκτρολογικά και τεχνικά θέματα του Σχολείου.

γ) Τον κ. Δημήτριο Πίτσο, τεχνίτη αλουμινοκατασκευών, για την άμεση, πρόθυμη και ανιδιοτελή προσφορά του σε άμεσα θέματα της ειδικότητάς του.

δ) Τον κ. Γεώργιο Ματζιτζή, για τις υπηρεσίες που προσέφερε για την βαφή του κτιρίου και την ευαισθησία του για την εμφάνιση του κτιρίου.


Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016Χτύπησε κι επίσημα σήμερα το πρωί το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και γέμισε η αυλή του Σχολείου μας ξανά με χαρούμενες φωνές και φωτεινά χαμόγελα! Στο σχολείο μας όπως και σε όλα τα σχολεία της χώρας πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός. Ξεκινάμε λοιπόν για άλλη μια χρονιά με την ευχή και την ελπίδα για μια δημιουργική χρονιά με υγεία για όλους, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Αγιασμός για την έναρξη του νέου διδακτικού έτους 2016-17 θα τελεστεί την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.00.
Μετά τον αγιασμό και τα καθιερωμένα όλοι οι μαθητές θα αποχωρήσουν.

Παρακαλούμε για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών.
Το λεωφορείο για τους μεταφερόμενους μαθητές θα ξεκινήσει από Άγ. Βλάση στις 8.15 και θα φύγει από το Σχολείο περίπου στις 10.00