Το 21o Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, πάντα ανοιχτό και εγκάρδιο προς όλους, σας καλωσορίζει στον διαδικτυακό του τόπο. Χτισμένο σε περίοπτη θέση, με πανοραμική θέα, σε ιστορικό τόπο και σε περιοχή με έντονη την ιστορική μνήμη, επιθυμεί να το γνωρίσετε, να μάθετε την ιστορία του, τη διαδρομή του μέσα στο χρόνο, να περιηγηθείτε στους χώρους του. Ακόμα να πληροφορηθείτε για τη λειτουργία του, τις προσπάθειες για τη συνεχή και ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου και του έργου του στην περιοχή, για τις δραστηριότητες και το έργο των Εκπαιδευτικών και των Μαθητών του, να ακούσετε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους.

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Σύμφωνα με την αριθ. 2/46354/0026/20-7-2012 Υ.Α.)

-Αίτηση κηδεμόνα, με τα στοιχεία του (Δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα, ΙΒΑΝ, Δ.Ο.Υ. κτλ) στους έγγαμους γίνεται από τον πατέρα.
-Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας – Προϊσταμένου/νης της Σχολικής Μονάδας περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτος που έληξε.
Για τα παιδιά που φέτος φοιτούν στην Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου συμπληρωματικά απαιτείται:
- Βεβαίωση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης κατά το σχολικό έτος που έληξε.
Οι βεβαιώσεις είναι μοναδικές και δεν επανεκδίδονται σε καμία περίπτωση, όπως ορίζει το ΦΕΚ.

-Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου φορολογικού έτους 2015)
- Βεβαίωση καταβολής οικογενειακών επιδομάτων (A21) σε περίπτωση που τα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά υπερβαίνουν τις 3.000 €.
-Πρωτότυπο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου (πρόσφατο).
-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο έτος.
-Φ/αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιάριου τραπεζικού λογαριασμού (για την επιβεβαίωση του ΙΒΑΝ)
-Για τη περίπτωση των διαζευγμένων ή σε διάσταση επίσημο έγγραφο θεωρημένο (απόφαση δικαστηρίου, αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή, επιμέλειας τέκνων κτλ) για το χρονικό διάστημα που αιτούνται το επίδομα. Αν δεν αποδεικνύεται στα έγγραφα που προσκομίζουν ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών, Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα.
-Για τη περίπτωση δικαιούχων υπηκόων κρατών μελών Ε.Ε. εκτός των παραπάνω: διαβατήριο του δικαιούχου και των παιδιών που αιτούνται το επίδομα, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που φέρει τη σφραγίδα της Χάγης μεταφρασμένο από πιστοποιημένο δικηγόρο, καθώς και πιστοποιητικό γέννησης των παιδιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου